alexmcs
/
ServerStopper
بایگانی شده
0
0
انشعاب 0
شما نمی توانید بیش از 25 موضوع انتخاب کنید موضوع می‌بایستی با حروف یا شماره ها شروع شود. و می‌تواند شامل دَش ('-') باشد و طول آن تا 35 کارکتر نیز امکانپذیر است.
این مخزن بایگانی شد. شما می توانید فایل های آن را مشاهده کنید یا از رونوشت تهیه کنید. اما دیگر نمی‌توانید آن را به‌روزسانی کنید و یا برای آن مسئله یا تقاضای واکشی ایجاد کنید.
ServerStopper/.gitignore

7 خطوط
86 B

# Ignore maven output
target/
out/
# Ignore some IDEA stuff
.idea/
ServerStopper.iml